Thông tin tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý sầu riêng Cái Mơn

295

– Địa chỉ :Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 0347 684 577
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0001/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại:
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0002/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại:
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0003/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 0397 252 609
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0004/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 036 3320 786
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0005/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 0986 386 497
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0006/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 0932 989 829
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0007/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 098 662 0699
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0008/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại:
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0009/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 097 778 7452
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0010/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại:
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0011/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 039 603 7877
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0012/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020

– Địa chỉ :Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Điện thoại: 02753 871272
– Sản phẩm được chứng nhận: Sầu riêng
– Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm: Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
– Tiêu chuẩn đang áp dụng: VietGAP
– Số Giấy chứng nhận: 0013/GI080/CN-SKHCN
– Ngày cấp: 11/9/2020